[Advaita-l] Reference in need: RE

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Wed Sep 7 22:51:42 CDT 2011


The verse, in full, and its meaning:
// viShNurvA shankaro vA shruti-shikhara-girAmastu tAtparya-bhUmiH
 na-asmAkam tatrva vAdaH prasarati kimapi spaShTam-advaita-bhAjAm |
kintu-Isha-dveSha-gADhAnala-kalita-hRRidAm durmatInAm duruktIH
bhanktum yatno mama-ayam nahi bhavatu tato viShNu-vidveSha-shankAm ||

praNAms
Hare Krishna

This is from appaya deekshita's mAhAbhArata tAtparya saMgraha.  This has 
been translated into Kannada by vidvAn Sri Ananta sharma bhuvana Giri and 
vedAnta bhArati, Mysore  has published this work with an asheervachanam 
foreword by yadatore yOgAnandeshwara Saraswati, 

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list