[Advaita-l] Reference in need: RE

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Thu Sep 8 00:16:52 CDT 2011


On Thu, Sep 8, 2011 at 9:21 AM, Bhaskar YR <bhaskar.yr at in.abb.com> wrote:

> The verse, in full, and its meaning:
> // viShNurvA shankaro vA shruti-shikhara-girAmastu tAtparya-bhUmiH
>  na-asmAkam tatrva vAdaH prasarati kimapi spaShTam-advaita-bhAjAm |
> kintu-Isha-dveSha-gADhAnala-kalita-hRRidAm durmatInAm duruktIH
> bhanktum yatno mama-ayam nahi bhavatu tato viShNu-vidveSha-shankAm ||
>
> praNAms
> Hare Krishna
>
> This is from appaya deekshita's mAhAbhArata tAtparya saMgraha.  This has
> been translated into Kannada by vidvAn Sri Ananta sharma bhuvana Giri and
> vedAnta bhArati, Mysore  has published this work with an asheervachanam
> foreword by yadatore yOgAnandeshwara Saraswati,
>
> Hari Hari Hari Bol!!!
> bhaskar
>

Thank you for this reference.

subrahmanian.v

>
>More information about the Advaita-l mailing list