[Advaita-l] samkalpa in sandhyavandana according to TN smartas

Balasubramanian Ramakrishnan rama.balasubramanian at gmail.com
Thu May 12 05:38:53 CDT 2011


On Thu, May 12, 2011 at 6:33 AM, Jaldhar H. Vyas <jaldhar at braincells.com> wrote:
> On Thu, 12 May 2011, Sriram Krishnamurthy wrote:
>
>> Namaste Jaldhar Ji,
>>
>> For Sri Samba Parameshwara Panchayatana Puja we follow this
>>
>> Shube Shobane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitaya Parardhaha Shveta Varaha
>> Kalpe
>> Vaivasvata Manvantare Ashtavigumshati Tame Kali yuge Prathame Pade Jambhu
>> Dweepe Bharatha Varshe Bharatha Kande  Meruho Dakshine Parshve Shalivahana
>> Shakhe Asnmin Vartamana Boudhavatara Ramakshetre ,,,,,it goes on
>
> Which is roughly what I would expect.  But my question is specifically about
> sandhyavandana.  Do you use the same samkalpa then?
>

No, desha-kaala etc are omitted in sandhyaavandanam,
aupaasanam/samidaadhaanam and brahma-yag~nam.

RamaMore information about the Advaita-l mailing list