[Advaita-l] samkalpa in sandhyavandana according to TN smartas

Jaldhar H. Vyas jaldhar at braincells.com
Thu May 12 05:33:32 CDT 2011


On Thu, 12 May 2011, Sriram Krishnamurthy wrote:

> Namaste Jaldhar Ji,
>
> For Sri Samba Parameshwara Panchayatana Puja we follow this
>
> Shube Shobane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitaya Parardhaha Shveta Varaha Kalpe
> Vaivasvata Manvantare Ashtavigumshati Tame Kali yuge Prathame Pade Jambhu
> Dweepe Bharatha Varshe Bharatha Kande  Meruho Dakshine Parshve Shalivahana
> Shakhe Asnmin Vartamana Boudhavatara Ramakshetre ,,,,,it goes on

Which is roughly what I would expect.  But my question is specifically 
about sandhyavandana.  Do you use the same samkalpa then?

-- 
Jaldhar H. Vyas <jaldhar at braincells.com>More information about the Advaita-l mailing list