[Advaita-l] shrungeri saMpradAya guru vandana

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Wed Jan 5 21:51:20 CST 2011


sAshtAnga praNAms Sri Vidya prabhuji
Hare Krishna

Thanks for your reply & the link.  Off the list I already got the Sanskrit 
PDF file 'gurustutikusumakaraH' from Sri Sridhar Krishnan prabhuji. Thanks 
a lot onceagain for your kind help. 

Your humble servant
Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list