[Advaita-l] Yajna and Homa

Sarma KV sarmakv at gmail.com
Wed Aug 5 05:40:01 CDT 2009


Yes, noted. It is "svargApavarga rUpAya.."

harayE namaH
-Sarma KV

On Wed, Aug 5, 2009 at 2:14 PM, Bhaskar YR <bhaskar.yr at in.abb.com> wrote:

> swargaapavarga daataaya yajnESaaya namO namaH ||
>
> praNAms
> Hare Krishna
>
> Just a small change ..we chant  'svargApavarga rUpAya yajneSAya namO
> namaH...
>
> Hari Hari Hari Bol!!!
> bhaskar
> _______________________________________________
> Archives: http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l/
> http://blog.gmane.org/gmane.culture.religion.advaita
>
> To unsubscribe or change your options:
> http://lists.advaita-vedanta.org/cgi-bin/listinfo/advaita-l
>
> For assistance, contact:
> listmaster at advaita-vedanta.org
>-- 

------------------------------------------------------------------
नगुरोरधिकं नगुरोरधिकं नगुरोरधिकं नगुरोरधिकम्।
शिवशासनतश्शिवशासनतः शिवशासनतश्शिवशासनतः ।।

Best Regards,
Syam
------------------------------------------------------------------


More information about the Advaita-l mailing list