[Advaita-l] Yajna and Homa

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Wed Aug 5 03:44:15 CDT 2009


swargaapavarga daataaya yajnESaaya namO namaH ||

praNAms
Hare Krishna

Just a small change ..we chant  'svargApavarga rUpAya yajneSAya namO 
namaH...

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar



More information about the Advaita-l mailing list