Complete Works of Adi Sankara - V

Dr. S.R.Marur smarur at EASI.SOFT.NET
Tue Apr 20 08:42:00 CDT 1999


Prakarana GranthAs (Basic vEdAntic texts) of srI Sankara are
listed out in this post.

2. PRAKARANA GRANTHAs

2.1  advaitha anubhUthi             [86]
2.2  ajnAna bOdhini               [prose]
2.3  amaru shatakam               [101]
2.4  anAthma srI vikarhanA           [18]
2.5  aparOkshAnubhUthi             [144]

2.6  Athma-anAthma vivEkam           [prose]
2.7  Athma bOdham                [68]
2.8  AthmagnAna upadEsanA vidhi /
    dhruk dharsana vivEkam
2.9  Athma panchakam / Athma shatkam/
    advaitha panchakam             [6]
2.10  Athma pUjA / para pUjA           [17]

2.11  bAla bOdha sangraham
2.12  bOdha sAram                [69]
2.13  bhramA nanjana vali mAlA          [21]
2.14  bhramAnu chinthanA / Athma chinthanA    [29]

2.15  dhyAna ashtakam              [10]

2.16  gnAna gangA shatakam            [100]
2.17  guru ashtakam               [10]

2.18  jIvan mukthAnandha laharI /
    anubhUnAndha laharI            [19]

2.19  kEvalOham                 [8]
2.20  kOUpIna panchakam / yathi panchakam    [5]

2.21  mani rathna mAlA              [32]
2.22  manIshA panchakam             [9]
2.23  mAyA panchakam               [5]
2.24  matha AmnAya                [65]


Regards,

Sudhakar

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list