Complete Works of Adi Shankara - VI

Dr. S.R.Marur smarur at EASI.SOFT.NET
Tue Apr 20 09:22:20 CDT 1999


Prakarana Granthas continue in this post too.


2.25  nirguna mAnasa pUjA          [33]
2.26  nirvAna dasakam / sidhAntha bindhU   [10]
2.27  nirvAna manjarI            [12]
2.28  nirvAna shatkam / Athma shatkam    [6]

2.29  panchikaranam             [prose]
2.30  prabOdha sudhAkarA           [257]
2.31  prashnOthra rathna mAlA        [67]
2.32  prapancha sAra thanthram        [464]
2.33  prAtha smarana sthOthram        [4]
2.34  proudhAnubhUthi            [17]

2.35  sadAchAra santhAnam          [56]
2.36  sAdhanA panchakam / upadEsa panchakam [6]
2.37  sankara smruthi
2.38  sanyAsa paththathi           [prose]

2.39  sAra thathva upadEsam         [3]
2.40  sarpatha pancharIka          [17]
2.41  sarva siddhAntha sangraham       [546]
2.42  sarva vEdhantha sidhdhAntha sAra
    sangraham               [1006]

2.43  svAthma nirUpanam           [154]
2.44  svAthma prakAsikam           [68]
2.45  svarUpAnu santhAnam / vijnAna sowka  [9]

2.46  tathva bOdham             [42]
2.47  tathva upadEsam            [87]

2.48  upadEsa sahasrI

2.49  vAkya sIthA              [46]
2.50  vAkya vruthI              [53]
2.51  (laghU) vAkya vruthI          [18]
2.52  vEdhAntha kEsarI / sadhAslOkI     [10]
2.53  vivEka chUdAmani            [581]

2.54  yEka slOki               [1]
2.55  yOga thArAvalI             [29]


Regards,

Sudhakar

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list