Complete Works of Adi Shankara - IV

Dr. S.R.Marur smarur at EASI.SOFT.NET
Tue Apr 20 07:01:37 CDT 1999


Here, the compositions on kAsi, Ganga etc. are listed out.

1.8  kAsI kshEthram (Holy city of bEnAras)

  1.8.1  kAsI panchakam          [5]
  1.8.2  kAsI sthOthram          [9]
  1.8.3  manikarnikA ashtakam       [8]

1.9  jyOthir linga kshEthram

  1.9.1  dwAdasa jyOthir linga sthOthram [13]

1.10  gangA

  1.10.1  gangAshtakam           [9]
  1.10.2  gangA sthOthram         [14]

1.11  narmadA

  1.11.1  narmadAshtakam          [8]

1.12  yamunA

  1.12.1  yamunAshtakam          [8]

1.13  Miscellaneous

  1.13.1  dhasa slOki sthuthi       [10]
  1.13.2  kalyAna vrushti         [16]
  1.13.3  navarathna mAlikA        [10]
  1.13.4  pushkarAshtakam         [8]


Regards,

Sudhakar

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list