Complete Works of Adi Shankara - III

Dr. S.R.Marur smarur at EASI.SOFT.NET
Tue Apr 20 06:36:20 CDT 1999


This post covers those on srI nArAyanA, mahA lakshmi and
srI Anjaneyar.

1.5  MahA Vishnu

  1.5.1  achuthAshtakam           [9]
  1.5.2  ardha dhrAna nArAyana sthOthram   [18]
  1.5.3  baja gOvindham
  1.5.4  dasAvadhAra sthOthram        [10]
  1.5.5  gOvindhAshtakam           [9]

  1.5.6  hari mIdE sthOthram         [44]
  1.5.7  hari nAmAvali sthOthram       [19]
  1.5.8  hari saranAshtakam         [8]

  1.5.9  jagannAthAshtakam          [8]
  1.5.10  krishnAshtakam           [8]
  1.5.11  lakshmi nrusimha pancha rathnam   [5]
  1.5.12  nArAyana sthothram         [30]
  1.5.13  pAndu rangAshtakam         [9]

  1.5.14  rAma bhujanga prayathA       [29]
  1.5.15  ranganAthAshtakam          [8]
  1.5.16  sankata nAsana lakshmi nrusimha
       karAvalamba (karunArasa) sthOthram [17]
  1.5.17  shatpathI sthOthram         [7]

  1.5.18  vishnu bhujanga prayathA      [14]
  1.5.19  vishnu pAdhAdhi kEshAntha sthOthram [52]

1.6  mahA lakshmi

  1.6.1  kanaka dhArA sthOthram       [18]

1.7  HanumAn

  1.7.1  hanumath pancha rathnam       [5]Regards,

Sudhakar

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list