Complete Works of Adi Shankara - II

Dr. S.R.Marur smarur at EASI.SOFT.NET
Tue Apr 20 04:39:28 CDT 1999


This posting covers the devotional works of our AchAryAl on ambAl.


1.4  ambAl

  1.4.1  anna pUrnA (ambA) ashtakam      [8]
  1.4.2  anna pUrna sthOthram         [12]

  1.4.3  bhagavathi mAnasa pUjA        [11]
  1.4.4  bhavAni ashtakam           [9]
  1.4.5  bhavAni bhujanga prayathA       [17]
  1.4.6  bhrama rAmbha ashtakam        [9]

  1.4.7  dEvI bhujanga prayathA        [28]
  1.4.8  dEvI sathus shasti upachAra pUjA sthOthram [72]
  1.4.9  dEvI pancha rathnam          [5]

  1.4.10  durgA aparAdha bhajana sthOthram   [17]
  1.4.11  gowrI dhasakam            [11]
  1.4.12  hara gowrI ashtakam          [8]
  1.4.13  kAlI aparAdha bhajana sthOthram    [17]
  1.4.14  lalithA panchakam           [5]

  1.4.15  manthra manthrikA pushpa mAlA     [17]
  1.4.16  mAthru panchakam           [5]
  1.4.17  mInAkshi ashtakam           [8]
  1.4.18  mInAkshi pancha rathnam        [5]

  1.4.19  raja rAjEswari ashtakam        [8]
  1.4.20  sAradhA bhujanga prayathA       [8]
  1.4.21  soundarya laharI           [100]
  1.4.22  syAmalA navarathna mAlikA       [12]

  1.4.23  thripura sundarI ashtakam       [8]
  1.4.24  thripura sundarI mAnasa pUjA     [127]
  1.4.25  thripura sundarI vEda pAda sthOthram [10]

Regards,

Sudhakar

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list