shrI sha.nkarAcharya aShTottara shata nAma stotram.h - Complete

Ravi Mayavaram msr at REDDY20.TAMU.EDU
Mon May 11 21:39:44 CDT 1998


|| shrI sha.nkarAchAryAShTottara-shata-nAma-stotram ||

shrIsha.nkarAchAryavaryo brahmAnandapradAyakaH |
aj~nAnatimirAdityas-suj~nAnAmbudhichandramAH || 1 ||

varNAshramapratiShTAtA shrImAnmuktipradAyakaH |
shiShyopadeshanirato bhaktAbhIShTapradAyakaH || 2 ||

sUkShmatattvarahasyaj~nAH kAryAkAryaprabodhakaH |
j~nAnamudrA~nchitakarash-shiShyahR^ittApahArakaH || 3 ||

parivrAjAshramoddhartA sarvatantrasvatantradhIH |
advaitasthApanAchAryassAkShAchCha.nkararUpabhR^it.h  || 4 ||

ShanmathasthApanAcharyastrayImArga prakashaH |
vedavedAntatattvaj~no durvAdimatakhaNDanaH || 5 ||

vairAgyaniratoshshAntassaMsArArNavatArakaH |
prasannavadanAmbhojaH  paramArthaprAkAshakaH || 6 ||

purANasmR^itisAraj~no nityatR^ipto mahA~nChuchiH |
nityAnando nirAta.nko nissa.ngo nirmalAtmakaH || 7 ||

nirmamo niraha"nkAro vishvavandyapadAmbujaH |
satvapradhAnassadbhAvassa"nkhyAtItagunojjvalaH || 8 ||

anaghassArahR^idayassudhIsArasvatapradaH |
satyAtmA puNyashIlashcha sA"nkhyayogavilakShaNaH || 9 ||

taporAshir mahAtejo  guNatrayavibhAgavit.h |
kalighnaH kAlakarmaj~nastamoguNanivArakaH || 10 ||

bhagavAnbhAratIjetA shAradAhvAnapaNditaH |
dharmAdharmavibhAvaj~no lakShyabhedapradarshakaH || 11 ||

nAdabindukalAbhij~no yogihR^idpadmabhAskaraH |
atIndriyaj~nAnanidhirnityAnityavivekavAn.h || 12 ||

chidAnandashchinmayAtmA parkAyapraveshakR^it.h |
amAnuShacharitrADhyaH kShemadAyi kShamAkaraH || 13 ||


bhavyo bhadraprado bhUri mahimA vishvara~njakaH |
svaprakAshassadAdhAro vishvabandhushshubodayaH || 14 ||

vishAlakIrtirvAgIshassarvalokahitotsukaH  |
kailAsayAtrasaMprApta chandramauliprapUjakaH || 15 ||

kA.nchyAM shrIchakra rAjakhya yantra sthApana dIkShitaH |
shrIchakrAtmaka tATa"nka toShitAmbA manorathaH || 16 ||

brahmasUtropaniShadbhAShyAdigranthakalpakaH |
chaturdikchaturAmnAyapratiShTAtA mahAmatiH || 17 ||

dvisaptati mahochChettA sarvadikvijayaprabhuH |
kAShAyavasanopeto bhasmoddhULitavigrahaH || 18 ||

j~nAnatmakaikadaNDADhyaH kamaNDalulasatkaraH |
gurubhUmaNDalAchAryo bhagavadpAdasa.nj~nakaH || 19 ||

vyAsasa.ndarshanaprItaH R^iShyashR^i"ngapureshvaraH |
saundaryalaharI mukhya bahustotra vidhAyakaH || 20 ||

chatuShShaShTikalAbhij~no brahmarAkShasapoShakaH |
shrImanmaNDanamishrAkhyasvambhujayasannutaH || 21 ||

toTakAchAryasampUjya padmapAdarchitA"nghrikaH |
hastAmalayogindra brahmaj~nAnapradAyakaH || 22 ||

sureshvarAkhya sachChiShya sanyAsAshrama dAyakaH |
nR^isiMhabhakatassatratnagarbhaherambapUjakaH || 23 ||

vAkhyasiMhAsanAdhIsho jagatpUjyo jagatguruH |
iti shrImachCha.nkarAchAryasarvalokaguroH param.h || 24 ||

nAmnAmaShTottarashataM bhuktimuktiphalapradaM |
trisandhyaM yaH paThedbhaktyA sarvAnkAmAnavApnuyAt.h ||

|| iti shrImachCha.nkarAchAryAShTOttarashatanAmastotraM ||More information about the Advaita-l mailing list