|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

Ravi Mayavaram msr at REDDY20.TAMU.EDU
Thu May 7 22:21:08 CDT 1998


[continuation]

|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

vyAsasa.ndarshanaprItaH R^iShyashR^i"ngapureshvaraH |
saundaryalaharI mukhya bahustotra vidhAyakaH || 20 ||

chatuShShaShTikalAbhij~no brahmarAkShasapoShakaH |
shrImanmaNDanamishrAkhyasvambhujayasannutaH || 21 ||

toTakAchAryasampUjya padmapAdarchitA"nghrikaH |
hastAmalayogindra brahmaj~nAnapradAyakaH || 22 ||

[to be continued]

AUM R^iShyashR^i"nga pureshvarAya namaH


?doubt?  what does the name brahmarAkShasapoShakaH mean?
         Is it correct? Or it should be something else?
         Thanks for your help.More information about the Advaita-l mailing list