|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

Ravi Mayavaram msr at REDDY20.TAMU.EDU
Wed May 6 22:27:35 CDT 1998


[continuation]

|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

brahmasUtropaniShadbhAShyAdigranthakalpakaH |
chaturdikchaturAmnAyapratiShTAtA mahAmatiH || 17 ||

dvisaptati mahochChettA sarvadikvijayaprabhuH |
kAShAyavasanopeto bhasmoddhULitavigrahaH || 18 ||

j~nAnatmakaikadaNDADhyaH kamaNDalulasatkaraH |
gurubhUmaNDalAchAryo bhagavadpAdasa.nj~nakaH || 19 ||

[to be continued]

AUM sarva-dik-vijaya-prabhave namaHMore information about the Advaita-l mailing list