|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

Ravi Mayavaram msr at REDDY20.TAMU.EDU
Fri May 8 23:10:56 CDT 1998


[continuation]

|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

sureshvarAkhya sachChiShya sanyAsAshrama dAyakaH |
nR^isiMhabhakatassatratnagarbhaherambapUjakaH || 23 ||

vAkhyasiMhAsanAdhIsho jagatpUjyo jagatguruH |
iti shrImachCha.nkarAchAryasarvalokaguroH param.h || 24 ||

nAmnAmaShTottarashataM bhuktimuktiphalapradaM |
trisandhyaM yaH paThedbhaktyA sarvAnkAmAnavApnuyAt.h ||

|| iti shrImachCha.nkarAchAryAShTOttarashatanAmastotraM ||
--

AUM nR^isiMhabhaktAya namaH

Thanks to shrI Ramakrishnan Balasubramanian for mailing this document
to me. I will try to post the names in nAmavali form from now. Please
do correct me whenever I make mistakes.
--
Ravi
bhava shankara deshikame sharaNamMore information about the Advaita-l mailing list