|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

Ravi Mayavaram msr at REDDY20.TAMU.EDU
Mon May 4 21:31:26 CDT 1998


[continuation]

|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

bhagavAnbhAratIjetA shAradAhvAnapaNditaH |
dharmAdharmavibhAvaj~no lakShyabhedapradarshakaH || 11 ||

nAdabindukalAbhij~no yogihR^idpadmabhAskaraH |
atIndriyaj~nAnanidhirnityAnityavivekavAn.h || 12 ||

chidAnandashchinmayAtmA parkAyapraveshakR^it.h |
amAnuShacharitrADhyaH kShemadAyi kShamAkaraH || 13 ||

[to be continued]

AUM shanmatasthApanAchAryAya namaHMore information about the Advaita-l mailing list