|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

Ravi Mayavaram msr at REDDY20.TAMU.EDU
Tue May 5 21:48:31 CDT 1998


[continuation]

|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||


bhavyo bhadraprado bhUri mahimA vishvara~njakaH |
svaprakAshassadAdhAro vishvabandhushshubodayaH || 14 ||

vishAlakIrtirvAgIshassarvalokahitotsukaH  |
kailAsayAtrasaMprApta chandramauliprapUjakaH || 15 ||

kA.nchyAM shrIchakra rAjakhya yantra sthApana dIkShitaH |
shrIchakrAtmaka tATa"nka toShitAmbA manorathaH || 16 ||

[to be continued]

AUM sarva loka hita utsukAyai namaHMore information about the Advaita-l mailing list