|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

Ravi Mayavaram msr at REDDY20.TAMU.EDU
Sat May 2 23:02:08 CDT 1998


|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

[continuation]

parivrAjAshramoddhartA sarvatantrasvatantradhIH |
advaitasthApanAchAryassAkShAchCha.nkararUpabhR^it.h  || 4 ||

ShanmathasthApanAcharyastrayImArga prakashaH |
vedavedAntatattvaj~no durvAdimatakhaNDanaH || 5 ||

vairAgyaniratoshshAntassaMsArArNavatArakaH |
prasannavadanAmbhojaH  paramArthaprAkAshakaH || 6 ||

[to be continued]More information about the Advaita-l mailing list