|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAma-stotram.h ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at COMCO.COM
Fri May 1 23:02:45 CDT 1998


AUM mahAganapataye namaH

First I will post the stotram and after completing it I will post the
same in nAmAvali form.

|| shrI sha.nkarAchAryAShTottara-shata-nAma-stotram ||

shrIsha.nkarAchAryavaryo brahmAnandapradAyakaH |
aj~nAnatimirAdityas-suj~nAnAmbudhichandramAH || 1 ||

varNAshramapratiShTAtA shrImAnmuktipradAyakaH |
shiShyopadeshanirato bhaktAbhIShTapradAyakaH || 2 ||

sUkShmatattvarahasyaj~nAH kAryAkAryaprabodhakaH |
j~nAnamudrA~nchitakarash-shiShyahR^ittApahArakaH || 3 ||

[to be continued]More information about the Advaita-l mailing list