|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Sat Jul 4 22:11:30 CDT 1998


AUM chatuShShaShTikalAbhij~nAya namaH

I bow to shrI shankara who is knows (and a master of) of all the 64 arts.

--More information about the Advaita-l mailing list