122. sarvaj~nA

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Thu Aug 20 17:12:50 CDT 1998


122. sarvaj~nA

SHE who is omniscient. SHE knows all. According to the shruti,
yaH sarvaj~naH sarvavit (munDakopaniShad). SHE is sarvaj~nA, SHE
is knows  everything.

AUM sarvaj~nAyai namaH

======================
>From  a translation of
shrI shankara bhAshyam of shrI lalita trishatIMore information about the Advaita-l mailing list