Shri Rudram

1. anuvAka-1

2. anuvAka-2

3. anuvAka-10