[Advaita-l] Online classes of 'Darshana shastra' by Swami Haribrahmendrananda in Sanskrit

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Sat Dec 16 00:44:42 EST 2023


शारदागुरुकुलम्
 चेम्मण्टा ,तृशूर,केरलम्
 Online Darshana shastra classes by Pujya Swami Haribrahmendrananda ,
Uttarakashi

This is the link to join this WhatsApp Group where we will begin the
classes with Pūjya Swamiji Haribrahmendrananda Tirtha.

https://chat.whatsapp.com/BxiTlhPA7ov5nghVjO54SK

 संस्कृतमाध्यमेन दर्शन शास्त्रपठनाय* एषः गणः।
 आचार्यः पूजनीयः स्वामी हरिब्रह्मेन्द्रानन्दतीर्थः,आचार्यः,
आदिशङ्करब्रह्मविद्यापीठम्, उत्तरकाशी।
वर्गः - सप्ताहे दिनद्वयम् एकघण्टा ।
आरम्भः - 2024 जनवरिमासे
तत्पराः पञ्जीकरणपत्रं पूरयन्तु  गणे प्रविशन्तु। अन्येभ्यः प्रसारयन्तु।

https://surveyheart.com/form/657c3f589b1a133d167487f9


More information about the Advaita-l mailing list