[Advaita-l] Moksha

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Wed Mar 25 07:04:24 CDT 2015


praNAms 
Hare Krishna

Shareerendriya manObuddhi vishayavedanAsaNtAnasya ahaMkAra sambandhAjnAnabeejasya nityavijnAnyAnimittasya Atmatattva yAthAtmya vijnAnAdvinivruttAvajnAnabeejasya viccheda AtmanO mOksha saMjnA...viparyaye cha bandhasaMjnA...bhAshyakAra clarifies the nature of bandha mOksha in kena bhAshya.  tadetadashareeratvaM mOkshAkhyaM again clarifies shankara in tattusamanvayAdhikaraNa sUtra bhAshya.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list