[Advaita-l] More about Janaka

H S Chandramouli via Advaita-l advaita-l at lists.advaita-vedanta.org
Wed Jul 16 01:06:09 CDT 2014


can you please give the janaka vamsa vriksha starting from brahma as for
dasharatha.

Regards

Chandramouli


On Wed, Jul 16, 2014 at 10:08 AM, Venkata sriram P via Advaita-l <
advaita-l at lists.advaita-vedanta.org> wrote:

> Namaste,
>
> //////////
> Nimi may have been two different kings of both Surya and Soma origins
> //////////
>
> The vamsha-vruksha of janaka originates from Nimi.  I am presenting the
> vamsha-vruksha of dasaratha & janaka for reference here.
>
> dasharatha vaMsha vrukSa:
>
> 1.brahma
> 2. marIchi
> 3. kashyapa
> 4. vivashwanta
> 5. manu
> 6. ikSvAku
> 7. kukSi
> 8. vikukSi
> 9. bANa
> 10. anaraNya
> 11. prithu
> 12. trishanku
> 13. dhundhumAra
> 14. yuvanAshva
> 15.mAndhAta
> 16. susandhi
> 17. dhruvasandhi
> 18. bharata
> 19. asita
> 20. sagara
> 21. asamanja
> 22. aMshumanta
> 23. dilipa
> 24. bhagIratha
> 25. kAkutstha
> 26. raghu
> 27. pravruddha
> 28. shankhaNa
> 29. sudarshana
> 30. agnivarNa
> 31. shIghraga
> 32. maru
> 33. prashushruka
> 34. ambarISa
> 35. nahuSa
> 36. yayAti
> 37. nAbhAga
> 38. aja
> 39. dasharatha
> 40. rAma, bharata, lakSmaNa & shatrughna
>
> janaka vaMsha vrukSa:
>
> 1. nimi
> 2. mithi
> 3. janaka (1)
> 4. udAvasu
> 5. nandivardhana
> 6. sukEtu
> 7. dEvarAta
> 8. bruhadratha
> 9. mahAvIra
> 10. sudhruti
> 11. dhruSTakEtu
> 12. haryashva
> 13. maru
> 14. pratIndhaka
> 15. keertiratha
> 16. dEvameeDha
> 17. vibudha
> 18. mahIdhraka
> 19. keertimanta
> 20. mahOrOma
> 21. swarNarOma
> 22. hrasvarOma
> 23. janaka (2) &
> 24  kushadhwaja
>
> //////////
>
> regs,
> sriram
>
>
> _______________________________________________
> Archives: http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l/
> http://blog.gmane.org/gmane.culture.religion.advaita
>
> To unsubscribe or change your options:
> http://lists.advaita-vedanta.org/cgi-bin/listinfo/advaita-l
>
> For assistance, contact:
> listmaster at advaita-vedanta.org
>


More information about the Advaita-l mailing list