[Advaita-l] More about Janaka

Venkata sriram P via Advaita-l advaita-l at lists.advaita-vedanta.org
Tue Jul 15 23:38:31 CDT 2014


Namaste,

//////////
Nimi may have been two different kings of both Surya and Soma origins
//////////

The vamsha-vruksha of janaka originates from Nimi.  I am presenting the
vamsha-vruksha of dasaratha & janaka for reference here.

dasharatha vaMsha vrukSa:

1.brahma
2. marIchi
3. kashyapa
4. vivashwanta
5. manu
6. ikSvAku
7. kukSi
8. vikukSi
9. bANa
10. anaraNya
11. prithu
12. trishanku
13. dhundhumAra
14. yuvanAshva
15.mAndhAta
16. susandhi
17. dhruvasandhi
18. bharata
19. asita
20. sagara
21. asamanja
22. aMshumanta
23. dilipa
24. bhagIratha
25. kAkutstha
26. raghu
27. pravruddha
28. shankhaNa
29. sudarshana
30. agnivarNa
31. shIghraga
32. maru
33. prashushruka
34. ambarISa
35. nahuSa
36. yayAti
37. nAbhAga
38. aja
39. dasharatha
40. rAma, bharata, lakSmaNa & shatrughna

janaka vaMsha vrukSa:

1. nimi
2. mithi
3. janaka (1)
4. udAvasu
5. nandivardhana
6. sukEtu
7. dEvarAta
8. bruhadratha
9. mahAvIra
10. sudhruti
11. dhruSTakEtu
12. haryashva
13. maru
14. pratIndhaka
15. keertiratha
16. dEvameeDha
17. vibudha
18. mahIdhraka
19. keertimanta
20. mahOrOma
21. swarNarOma
22. hrasvarOma
23. janaka (2) & 
24  kushadhwaja

//////////

regs,
sriram
More information about the Advaita-l mailing list