[Advaita-l] Paroksha to Aparoksha

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Mon Jun 17 23:58:17 CDT 2013


mahAkavi kALidAsa in raghuvaMsha writes a beautiful sloka while describes the 
traits of raghu dynasty.
 
jnAnE maunaM kSamA shaktau tyAgE shlAghAviparyayaH /
guNA guNAnubandhitvAttasya saprasavA iva //
 
So, mauna lakSaNa is the guNa of true jnAni. 
 
regs,
sriram


More information about the Advaita-l mailing list