[Advaita-l] brahmavidAmapi na sarvEshAm samA brahma pratipattiH

Srikrishna Ghadiyaram srikrishna_ghadiyaram at yahoo.com
Sun Mar 4 22:38:12 CST 2012


Adhyatma Patala Bhashya 

Sutra 11: dhOshhAnAm tu nirghAtO ...
Bhashya :

paragraph starting as follows:

manda-madhyamOttama vidyApEkshatvAcca |
brahmavidAmapi na sarvEshAm samA brahma pratipattiH 
vivEkAtiShaya darshanAt kasyacit 'Eha brahmavidAm varishhthaH' iti shrutEH |

'samyagdarshana sampanaH' iti ca smritEH |

Is this idea available and supported in Brahma Sutra Bhashya?

Regards

Srikrishna


More information about the Advaita-l mailing list