[Advaita-l] Naam sankirtan

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Mon Feb 13 01:36:00 CST 2012


Mukti has the saadhana of shravana, manana and nididhyAsana. Chittashuddhi
eases this mukti saadhana.

praNAms
Hare Krishna

H.H. Sri Chandrashekhara Bharati talks about 'mere' nAma saMkeertana 
interestingly in the work 'dialogues with guru'.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list