[Advaita-l] Sankhya and Yoga can give Moksha?

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Sat Apr 28 12:45:36 CDT 2012


Namaste,
 
///
 
In that case what is the meaning of Vaidika Jnana = Sankhya and
Vaidika Dhyana = Yoga? Where is Adi Sankara describing Vaidika Dhyana?
Is it meditation on Brahman?
 
//
 
Shri Sadasivabrahmendra Saraswati in *tAtparya deepika* which is a short gloss on manISa panchakaM as:
 
brahmAkAra manOvritti pravAhO(a)haM kritiM vinA
saMprajnAta samAdhiH svAt dhyAna abhyAsa prakarSataH
 
vrittihInaM manaH kritvA kSEtrajnaM paramAtmani
EkIkritya vimuchyEta yOgO(a)yaM mukhya uchyatE
 
The above statement is also the sankara bhagavatpAda hridaya which 
defines dhyAna & yOga.
 
regs,
sriram
 
 
 

 


More information about the Advaita-l mailing list