[Advaita-l] Sri Shankara Jayanthi - 26th April 2012

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Thu Apr 19 10:46:15 CDT 2012


Thanks for the contribution.

subrahmanian.v

2012/4/19 श्रीमल्ललितालालितः <lalitaalaalitah at lalitaalaalitah.com>

> *श्रीमल्ललितालालितः <http://www.lalitaalaalitah.com/>
> lalitAlAlitaH <http://about.me/lalitaalaalitah/bio>*
>
>
> shrIsachchidAnanda-shivAbhinava-nR^isiMha-bhAratI mahAsvAmibhiH
> shrIkAlaTikShetre virachitaM
> ||shrIsha~NkarAchAryabhuja~NgaprayAta-stotram||
>
> kR^ipAsAgarAyAshukAvyapradAya
> praNamrAkhilAbhIShTasandAyakAya |
> yatIndrairupAsyA~NghripAthoruhAya
> prabodhapradAtre namaH sha~NkarAya ||1||
>
>More information about the Advaita-l mailing list