[Advaita-l] Sri Shankara Jayanthi - 26th April 2012

श्रीमल्ललितालालितः lalitaalaalitah at lalitaalaalitah.com
Thu Apr 19 07:37:57 CDT 2012


*श्रीमल्ललितालालितः <http://www.lalitaalaalitah.com/>
lalitAlAlitaH <http://about.me/lalitaalaalitah/bio>*On Thu, Apr 19, 2012 at 12:43, V Subrahmanian <v.subrahmanian at gmail.com>wrote:

> This one stotra is available on the sringeri mutt website, in Devanagari.
> If someone can convert it to ITRANS it is fine.  I think conversion tools
> are available:
>
>
> http://www.sringeri.net/2009/09/09/stotra/guru/sri-shankaracharya-bhujanga-prayata-stotram.htm
>

shrIsachchidAnanda-shivAbhinava-nR^isiMha-bhAratI mahAsvAmibhiH
shrIkAlaTikShetre virachitaM
||shrIsha~NkarAchAryabhuja~NgaprayAta-stotram||

kR^ipAsAgarAyAshukAvyapradAya
praNamrAkhilAbhIShTasandAyakAya |
yatIndrairupAsyA~NghripAthoruhAya
prabodhapradAtre namaH sha~NkarAya ||1||

chidAnandarUpAya chinmudrikodya-
tkarAyeshaparyAyarUpAya tubhyam |
mudA gIyamAnAya vedottamA~NgaiH
shritAnandadAtre namaH sha~NkarAya ||2||

jaTAjUTamadhye purA yA surANAM
dhunI sAdya karmandirUpasya shambhoH
gale mallikAmAlikAvyAjataste
vibhAtIti manye guro kiM tathaiva ||3||

nakhenduprabhAdhUtanamrAlihArdA-
ndhakAravrajAyAbjamandasmitAya |
mahAmohapAthonidherbADabAya
prashAntAya kurmo namaH sha~NkarAya ||4||

praNamrAntara~NgAbjabodhapradAtre
divArAtramavyAhatosrAya kAmam |
kShapeshAya chitrAya lakShma kShayAbhyAM
vihInAya kurmo namaH sha~NkarAya ||5||

praNamrAsyapAthojamodapradAtre
sadAntastamastomasaMhArakartre |
rajanyA mapIddhaprakAshAya kurmo
hyapUrvAya pUShNe namaH sha~NkarAya ||6||

natAnAM hR^idabjAni phullAni shIghraM
karomyAshu yogapradAnena nUnam |
prabodhAya chetthaM sarojAni dhatse
praphullAni kiM bho guro brUhi mahyam ||7||

prabhAdhUtachandrAyutAyAkhileShTa-
pradAyAnatAnAM samUhAya shIghram|
pratIpAya namraughaduHkhAghapa~Nkte-
rmudA sarvadA syAnnamaH sha~NkarAya ||8||

viniShkAsitAnIsha tattvAvabodhA -
nnatAnAM manobhyo hyananyAshrayANi |
rajAMsi prapannAni pAdAmbujAtaM
guro raktavastrApadeshAdbibharShi ||9||

matervedashIrShAdhvasamprApakAyA-
natAnAM janAnAM kR^ipArdraiH kaTAkShaiH |
tateH pApabR^indasya shIghraM nihantre
smitAsyAya kurmo namaH sha~NkarAya ||10||

suparvoktigandhena hInAya tUrNaM
purA toTakAyAkhilaj~nAnadAtre|
pravAlIyagarvApahArasya kartre
padAbjamradimnA namaH sha~NkarAya ||11||

bhavAmbhodhimagnAnjanAnduHkhayuktAn
javAduddidhIrShurbhavAnityaho.aham |
viditvA hi te kIrtimanyAdR^ishAmbho
sukhaM nirvisha~NkaH svapimyastayatnaH ||12||

||iti shrIsha~NkarAchArya-bhuja~NgaprayAtastotram||More information about the Advaita-l mailing list