[Advaita-l] Pitrupaksha questions

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Wed Sep 28 09:00:41 CDT 2011


Namaste,
 
Can you please illumine on these which are from naishkarma siddhi:
 
EvaM nityanaimittika karmAnuShTAnEna -
shuddhyamAnaM tu tat chittaM IshwarArpitakarmabhiH
vairAgyaM brahmalOkAdau vyanaktyatha sunirmalaM
 
tasmAn mumukShubhiH kAryamAtmajnAnAbhilAShibhiH
nityaM naimittikaM karma sadaivAtmavishuddhayE
 
sriram
 
regs,
sriram
 
 


 


More information about the Advaita-l mailing list