[Advaita-l] Reference to Boudhavatara in sankalpa

Srikanta Narayanaswami srikanta.narayanaswami at yahoo.com
Thu May 12 08:06:38 CDT 2011


Shube Shobane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitaya Parardhaha Shveta Varaha Kalpe
> Vaivasvata Manvantare Ashtavigumshati Tame Kali yuge Prathame Pade Jambhu
> Dweepe Bharatha Varshe Bharatha Kande  Meruho Dakshine Parshve Shalivahana
> Shakhe Asnmin Vartamana Boudhavatara Ramakshetre ,,,,,it goes on
______________________________________________________________________________

With reference to the above discussion,I am curious to know why the reference to "Boudhavatara"is introduced in saying the sankalpa in sandhyavandanam mantra?
 
N.Srikanta.


More information about the Advaita-l mailing list