[Advaita-l] shrungeri saMpradAya guru vandana

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Wed Jan 5 06:04:50 CST 2011


praNAms 
Hare Krishna

Kindly let me know where can I get the complete text of shrungeri 
saMpradAya guru vandana stOtra??  which has the texts like vijayanagara 
simhAsanAdheeshwara, Sri abhinavavidyAteertha kara kamala saMjAta, 
vyAkyhyAna simhAsanAdheeshvara, yama-niyama-Asana-prANAyAma ...praveeNa 
Sri Sri Sri Bharati teertha mahAsvaminaH etc.  If possible complete text 
in devanAgari or Kannada & recitation style (if it is recorded anywhere) 
also.

thanks in advance 

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list