[Advaita-l] Rasalila (was Re: Temple Worship by all)

Varadaraja Sharma rishyasrunga at rediffmail.com
Fri Jun 11 04:04:33 CDT 2010


Radhe Krishna

Shrimad Bhagavatham 10.14.38

brahmovāca

jānanta eva jānantu

kiḿ bahūktyā na me prabho

manaso vapuṣo vāco

vaibhavaḿ tava go-caraḥ


Radhe Krishna
More information about the Advaita-l mailing list