[Advaita-l] Disccussion on Free-will

balagopal ramakrishnan rbalpal at yahoo.co.in
Sat May 23 01:56:55 CDT 2009


Namasthe,

"prakR^iteH kriyamANAni guNaiH karmANi sarvashaH
ahaMkAravimUDhAtmA kartAhamiti manyate" (BG verse 3/27)
 
"IshvaraH sarvabhUtAnAM hR^iddeshe Arjuna tiShThati
bhrAmayansarvabhUtAni yantrArUDhAni mAyayA" (BG verse 18/61)

The above two BG verses speak volumes about it.

Regards

Balagopal
      Explore and discover exciting holidays and getaways with Yahoo! India Travel http://in.travel.yahoo.com/More information about the Advaita-l mailing list