[Advaita-l] Importance of Sampradaya

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Fri Aug 14 03:33:47 CDT 2009


kAmAturANAM na bhayaM na lajjA
vidyAturANAM na sukhaM na nidrA
kshudAturANAM na rucir na pakvaM ...

praNAms
Hare Krishna

Would someone please clarify whether the above is qualities of kAmAtura, 
vidyAtura, kshudAtura?? Does the above mean a kAmAtura should not 
entertain feelings like bhaya & lajja while satisfying his 'Atura'  or is 
it just showing the 'status' of a kAmAtura in a disparaging manner ?? 

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskarMore information about the Advaita-l mailing list