shivaanandalaharii - v29

miinalochanii paashamochanii miinalochanii at YAHOO.COM
Thu Sep 27 13:30:12 CDT 2001


there is a skt commentary on shivaanandalaharii by an anonymous author.
a sample of that commentary is included here. the book i have with this
commentary has a very nice hindi commentary as well. sometime back i
posted the bibliographic record of the book here.


tvatpaadaambujamarchayaami paramaM tvaaM chintayaamyanvahaM
tvaamiishaM sharaNaM vrajaami vachasaa tvaameva yaache vibho |
viikshaaM me disha chaakshushhiiM sakaruNaaM divyaishchiraM
praarthitaaM
shaMbho lokaguro madiiyamanasaH saukhyopadeshaM kuru || 29||


sanskrit commentary:

punaH prakArAntareNaM taM prArthayate -- tvaditi | he vibho! vividhena
prakAreNa bhavitIti vibhuH tasya saMbuddhiH
sakalabhuvanavyApketyarthaH | paramaM sarvotkR^iShTaM tvatpAdAmbujaM
tava pAdaH ambujamivetyupamitasamAsaH | tad.h archayAmi pUjayAmi |
archayAH kAyikatvAt.h hastAdibhiH pUjayAmIti phalito.arthaH | anvahaM
dine dine tvAmetAdR^ishaM bhaktaparAdhInaM chintayAmi dhyAmi | evaM
pUjAnantaraM dhyAnaM kR^itva saMraxaNam sharaNaM yAchate - IshaM
jagatkartAraM tvAM sharaNaM  jananamaraNabhayanivArakaM vrajAmi
prapadye | vachasA vAgindriyeNa tvAmeva | evakAreNa taditareShAM
yAch~nAkarmatvaM vyAvartyate | iShTaM dhAtoH
dvikarmakatvAdiShTamityadhyAhAryam.h | yAche prArthaye |tadiShTaM
kimiti chedAha - divyaiH devatAsamuhaiH he shaMbho! sukhajanakaH!
lokaguro! lokAnAM bhaktajanAnAM guro rahasyArthaprakAshaka! me mahyaM
divyaiH divi bhavaiH chiraM chirakAlAt.h prArthitAM sakaruNAM
karuNAsahitamatiprItyA saha vartata iti sakaruNAM tAM chAxuShIM
chaxuHsambhandhinIM katAxavIxaNarUpAM disha dehi | sukhameva saukhyaM
svArthe taddhitaH sukhasvarUpam brahma tasyopadeshaM kuru AtmanaH
brahmatAdAtmyabhodhanaM kurvityabhiprAyaH | madiyamanasaH mama
sambandhimAnasasya saukyopadeshaM kuru kuruShva | viShayasukhasya
anityatvena duHkhottaratvena cha tadupexya saukhyaM brahmeti
brahmaparyantAnudhAvanaM kR^itamiti dhyeyam.h || 29 ||=====
ambaaL daasan

Ravi

sharaNAgata raxakI nivEyani sadA ninnu nammiti mInAxI

http://www.ambaa.org/  http://www.advaita-vedanta.org

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Listen to your Yahoo! Mail messages from any phone.
http://phone.yahoo.comMore information about the Advaita-l mailing list