Worshipping Maya

Vidyasankar Sundaresan vsundaresan at HOTMAIL.COM
Mon Sep 27 11:45:51 CDT 1999


On Thu, 2 Sep 1999, Vivek Anand Ganesan wrote:
>
>> Hello :
>>
>>  Is there a tradition among Advaitins of worshipping Maya as a goddess?
>> I have heard that there is a deity at ShrI Rangam in TN (the ShrI
Vaishnava capital)
>> called Maya. There are also stories of Vishnu acting like Maya etc.
>>
>> Thanks in advance,
>>
>> -Vivek.

A late response -

See Saundaryalahari, verse 97 -
girAm Ahur devIM druhiNagRhiNIm Agamavido
hareH patnIM padmAM harasahacarIM adritanayAM
turIyA kApi tvam duradhigama nissImamahimA
mahAmAyA viSvaM bhramayasi parabrahmamahishI.

Vidyasankar

--
bhava shankara deshikame sharaNam

Archives : http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l.html
Help   : Email to listmaster at lists.advaita-vedanta.org
Options : To leave the list send a mail to
      listserv at lists.advaita-vedanta.org with
      SIGNOFF ADVAITA-L in the body.More information about the Advaita-l mailing list