shrii shaN^kara granthaavaliH .

Sunder Hattangadi gourish at INTERNET1.NET
Mon Apr 26 12:36:46 CDT 1999


These are the contents of the 10 volumes:(with kind acknowledgment to
Swami Pallasena):

shrii shaN^kara granthAvaliH .

(in ten volumes - total pages 6163)
******************************************************
******************************************************

Published by Samata Books, Madras
(First publsihed 1910, Samata revised Edition 1981)
Publsiher: V. Sadanand, Samata Books
10 Kamaraj Bhavan, 573 Mount Road (=Anna Salai)
Madras 600 006, India
Printed at All India Press, Pondicherry, India)
i(Ten Volumes, total 6163 pages)

******************************************************
 DETAILED CONTENTS IN ALL 10 VOLUMES
********************************************************

Volume 1:  stotrANi (a total of 65 stotraMs - 440 pages)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

gaNesha stotrANI: (2 stotrams)
^^^^^^^^^^^^^^^^

gaNesha paJNcharathnam (5 sholaks)
gaNesha bhujaMgaM (9)


subrahmaNYa stotrANI: (1 stotraM)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

subrahmaNya bhujaMgaM (33)

Ishvara stotrANI: (14 stotams)
^^^^^^^^^^^^^^^^

shiva bhujaMgaM (40)
shivAnandalaharI (100)
shivapAdAdi keshAntavarNanastotraM (41)
shivakeshAdi pAdaAntavarNanastotraM (29)
vedasAra shivastotraM (11)
shivAparAdhakshamApaNa stotraM (15)
suvarNamAlAstitiH (50}
dashashlokI stitiH (10)
dakshiNAmUrthi varNamAlAstotraM (25)
shrii dakshiNAmUrtyashhTakaM (8+1=9)
shriimR^ityuMjayamAnasikapUjAstotraM (46)
shivanAmAvalyashhTakaM (8+1=9))
shivapaJNchAksharastotraM (6)
umAmaheshvara stotraM (13)


devI stotrANi: (13 stotrams)
^^^^^^^^^^^^^
saundarya aharI (100) (? 103)
devIbhujaMgastotraM (28)
AnandalaharI (20)
tripurasundarIvedapAdastotraM (110)
tripurasundarImAnasapUjA stotraM (127)
devI chatuH shhashhTyupachArapUjAstotraM (72)
tripurasundaryashhTakaM (8)
lalitApaJncharathnaM (5)
kalyAnavR^ishhTi stavaH (16)
navarathnamAlikA (9)
mantramAtR^ikApushhpamAlAstavaH (17)
gaurIdashakaM (10+1=11)
bhavAnI bhujaMgaM (17)


hanUmat stotraM (1 stotraM)
^^^^^^^^^^^^^^^
hanumatpaJNcharathnaM (5+1=6)

vishhNU stotrANi: (11 stotraM)
^^^^^^^^^^^^^^^^

shriirAma bhujaMgaprayAta stotraM  (29)
lakshmI nR^isiMha paJNcharathnaM (5)
lakshmI nR^isiMhakaruNarasa stotraM (17)
shrii vishhNUbhujaMgaprayAta stotraM (14)
vishhNupAdAdi keshAntastotraM (52)
pANDuraN^gAashTakaM (8+1=9)
achyutAshhTakaM (8+1=9)
kR^ishhNAshhTakaM (8)
hari stutiH (43)
govindAshhTakaM 8+1=9)
bhagavanmAnasapUjA (10)


saMkIrNa stotrANI: (23 stotras, including some on shiva, devi, etc)
^^^^^^^^^^^^^^^^^

mohamudgaraH (31)
kanakadhArA stotraM (18)
annapUrNAshhTakaM (8+4=12)
mInAkshI paJNcharathnaM (5)
mInAkshI stotraM (8)
dakshinAmUrthi stotraM (19)
kAlabhairavAshhTakaM (8+1=9)
narmadAshhTakaM (8+1=9)
yamunAshhTakaM (I) (8)
yamunAshhTakaM (II) (9)
gaN^gAshhTakaM (8+1=9)
maNikarNikAshhTakaM (8+1=9)
nirguNamAnasapUjA (33)
prAtaH smaraNa stotraM (4)
jagannAthAshhTakaM (8)
shhaT.h padI stotraM (7)
bhramAmbAshhTakaM (8+1=9)
shiva paJNchAkshara nakshatramAlA stotraM (28)
dvAdasha liN^ga stotraM (13)
arddha nArIshvara stotraM (9)
shAradA bujaMgaprayAtAshhTakaM (8)
gurvashhTakaM (8+1=9)
kAshIpaJNchakaM (5)

********************************************************

Volume 2: prakaraNagranthAvaliH (30 works - 343 pages)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

prabodha sudhAkara (257 shloka)
svAtmaprakAshikA (68)
manIshhApaJNchakaM (5)
advaitapaJNchakaM (5)
nirvANa shhaTkaM (6)
advaitAnubhUtiH (84)
brahmAnuchintanaM (28)
prashnottara ratnamALikA (67)
sadAchArAnusandhAnaM (55)
yogatARAvalii (29)
upadeshapaJNchakaM (5)
dhanyAshhTakaM (8)
jIvamuktAnandalaharii (17)
anAtmashriivigarhaNa prakaraNaM (18)
svarUpAnusaMdhAnAshhTakaM (8+1=9))
yatiPaJNchakaM (5)
paJNchIkaraNaM (prose)
tatvopadeshaH (87)
ekashlokii (1)
mAyApaJNchakaM (5)
prauDhAnubhUtiH (17)
brahmaGYAnAvaliimAlA (20)
laghuvAkyavR^ittiH (18)
nirvANamaJNjarI (12)
aparokshAnubhUtiH (144)
vAkyavR^ittiH (53)
svATmanirUpaNaM (153)
AtmabodhaH (68)
shatashlokii (100)
dashashlokii (10)

********************************************************

Volume 3:  upadesha rachanAvali ( 3 works - 466 pages)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VivekachUDAmaNi
upadeshasAhasri
sarvavedAntasiddhAntasArasaMgrahaH

***********************************************************

Volumer 4: prapaJNchasAraH (573 pages)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

33 pATala
*************************************************************

Volume 5: laghubhAshhyaM ( 5 works - 535 pages)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

srii vishhNusahasranAmastotram.h
sanat.h sujAtIya bhAshhyaH
srii lalitA trishati
hastAmalakIya bhAshyaH
adyAtmapATala bhAshyaH

*****************************************************************

Volume 6: srimad.h bhagavadgItA bhAshyaH (592 pages)
^^^^^^^^

******************************************************************

Volume 7: brahmasUtrabhAshyaH  (885 pages)
^^^^^^^^

******************************************************************

Volume 8: upanishhadbhAshyaM  ( 10 upanishhat.h - 923 pages)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IshopanishhadbhAshhyam.h
kenopanishhat.h (pada bhAshhyam.h)
kenopanishhat.h (vAkya bhAshhyam.h)
kathaopanishhadbhAshhyam.h (Chapter 1, Chapter 2)
prashnopanishhadbhAshhyam.h
muNDakopanishhadbhAshhyam.h (muNDaka 1,2,3)
mANDUkyopanishhadkArikA bhAshhyam.h
aitareyopanishhadbhAshhyam.h (Chapter 1,2,3)
taittirIyopanishhadbhAshhyam.h (shIKshAvalli, bR^ighu
valli, brahmAnandavalli)
nR^isiMhapUrvatapani upanishhadbhAshyam.h
(prathama, dvitIya, tR^itIya, chaturtha, paJNchama)

**********************************************************************

Volume 9: chhAndogyopanishhadbhAshyaH (572 pages)
^^^^^^^^

**********************************************************************

Volume 10: bR^ihadAraNyakopanishhadbhAshyaH (834 pages)
^^^^^^^^

**********************************************************************More information about the Advaita-l mailing list