shrInAthAdi

Raghavendra Hebbalalu hsraghav at IMAP3.ASU.EDU
Tue Oct 13 14:44:09 CDT 1998


I think shrInAthAdi refers to the ancient guru paramparA starting from Sriman
nArAyaNa, who is shrInAtha also. The sages vasishta,paraashara, shakti and so
on till Sri Shankara figure in this parampara.
namaste,
Raghavendra.

> shrI vidye shiva-vAma-bhAga-nilaye shrIrAjarAjArchite
> shrInAthAdi guru svarUpa vibhave chintAmaNi pIThike |
> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> shrIvANi girijA nutA.nghrikamale shrI shAMbavi shrI shive
> madhyAhne maladhvAjAdhipa sudhe mAM pAhi mInAmbike || 1||
>
> Thanks

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list