shrInAthAdi

MSR msr at ISC.TAMU.EDU
Tue Oct 13 13:10:30 CDT 1998


namaste

Can someone explain the term "shrInAthAdi" which occurs in the
following verse. This is from shrI mInAkShI stotram.h
attributed to shrI shankara.

shrI vidye shiva-vAma-bhAga-nilaye shrIrAjarAjArchite
shrInAthAdi guru svarUpa vibhave chintAmaNi pIThike |
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
shrIvANi girijA nutA.nghrikamale shrI shAMbavi shrI shive
madhyAhne maladhvAjAdhipa sudhe mAM pAhi mInAmbike || 1||

Thanks

Ravi

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list