AmnAya stotram.h - dvAraka maTha

Ravi msr at COMCO.COM
Fri Nov 6 09:08:46 CST 1998


dvArakA maTha
=============

Direction    West

Location    dvArakA

saMpradAya   kITavALa

Name      shArada maTha (also bhadrakALI maTha)

dashanAmi
orders     tIrtha, Ashrama

devaH      siddheshvaraH

shaktiH     bhadrakALii

brahmachArya
title (?)    svarUpa

First AcharyaH shrI padmapAda

tIrthaM     gomatI

vedaM      sAma vedaM

Purpose     To teach the unity of jIvAtma and paramAtma

mahAvAkyaM   tattvamasi


--
Ravi

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list