AmnAya stotram.h - 7

Ravisankar Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Fri Nov 6 09:01:26 CST 1998


vikyAtaM tanmahAvAkyaM vAkyaM tattvamsiticha |
dvitiyaH pUrvadigbhAge govardhanamaThaH smR^itaH || 7 ||


Now the details about the mATha in the East which is govardhaNa
maTha will be given

Ravi

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list