|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Wed Jun 17 17:17:14 CDT 1998


AUM mahAmataye namaH

I bow to shrI shankara whose intellectual power was great.  shrI shankara
is well known for his logic and skills in debating.

--
bhava shankara deshikame sharaNamMore information about the Advaita-l mailing list