|| shrI sha.nkarAchArya aShTottara-shata-nAmAvaliH ||

Ravisankar S. Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Thu Jul 2 14:03:15 CDT 1998


AUM R^iShyashR^i"ngapureshvarAya namaH

I bow to shrI shankara who is the lord of R^iShyashR^ingapuri (now known
as shR^ingeri). shrI shankara established the first maTham at Sringeri and
nominated shrI sureshvarAcharya as its head. It is said that shrI shankara
also stayed at shR^ingeri for a very long period (12 years).

--
bhava shankara deshikame sharaNamMore information about the Advaita-l mailing list