prAkaraNa grantha series 

Atma Bodha.

1. Prayer and Introduction

2. Atma Bodha Verse 01

3. Atma Bodha Verse 02

4. Atma Bodha Verse 03

5. Atma Bodha Verse 04

6. Atma Bodha Verse 05

7. Atma Bodha Verse 06

8. Atma Bodha Verse 07

9. Atma Bodha Verse 08

10. Atma Bodha Verse 09

11. Atma Bodha Verse 10