[Advaita-l] BhAvarUpatA of avidyA

Sudhanshu Shekhar sudhanshu.iitk at gmail.com
Wed Jan 31 00:06:54 EST 2024


Hari Om,

In the lakshaNa of avidyA,  अनादिभावरूपं यद्विज्ञानेन विलीयते । तदज्ञानमिति
प्राज्ञा लक्षणं संप्रचक्षते ॥, the word bhAvarUpa is explained to mean
abhAva-vilakshaNa. Here, what exactly does the abhAva in
"abhAva-vilakshaNa" refer to?

1. Does it refer to nirvishesha-abhAva like horns of hare or does it refer
to vishesha-abhAva such as pot-abhAva, cloth-abhAva?

2. Is abhAva-vilakshaNa intended to distinguish avidyA from asat OR is it
to distinguish avidyA from prAgabhAva, pradhvansAbhAva, anyonyAbhAva,
atyantAbhAva etc.

Regards.
Sudhanshu Shekhar.


More information about the Advaita-l mailing list